Regulamin wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych


 • Postanowienia ogólne
  1. Regulamin reguluje zasady związane z wypożyczaniem, udostępnianiem i zwrotem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych; tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki; postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
  2. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji przyjmowane są na stan biblioteki szkolnej.
  3. Podręczniki i materiały edukacyjne stanowią własność organu prowadzącego i winny być użytkowane przez minimum 3 lata.
  4. Po okresie użytkowania zniszczone i nieaktualne podręczniki podlegają ubytkowaniu ze stanu biblioteki zgodnie z procedurą ewidencji zbiorów obowiązującą w szkole.
 • Udostępnianie podręczników i materiałów edukacyjnych
  1. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.
  2. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej, a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do terminu zwrotu udostępnionych podręczników.
  3. Podręczniki wypożyczane są na okres bieżącego roku szkolnego.
  4. Zwrot wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych następuje nie później niż do piątku w tygodniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego.
  5. Materiały ćwiczeniowe przekazywane są uczniom bez obowiązku zwrotu. Szkoła nie dysponuje dodatkowym egzemplarzem materiałów ćwiczeniowych.
 • Procedury wypożyczania podręczników
  1. Podręczniki wypożyczane są uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręcznika (Załącznik nr 1), którą rodzic podpisuje indywidualnie na początku roku szkolnego.
  2. Wychowawcy klasy 1 – 3 szkoły podstawowej pobierają z biblioteki szkolnej podręczniki i materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy. Uczniowie pozostałych klas wypożyczają podręczniki osobiście.
  3. Materiały ćwiczeniowe uczniowie klas IV – VIII szkoły odbierają w obecności nauczyciel i potwierdzają ten fakt złożeniem podpisu na protokole odbioru materiałów ćwiczeniowych (Załącznik nr 2); w/w protokół podpisuje obecny nauczyciel oraz nauczyciel bibliotekarz.
  4. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby sprawdzili stan fizyczny wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych przez dzieci, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili nauczycielowi lub bibliotekarzowi.
  5. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku kalendarzowego. Nadzór nad zadaniem realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel bibliotekarz.
 • Odpowiedzialność za wypożyczone podręczniki
  1. Rodzic ucznia ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie lub zagubienie podręcznika zgodnie z 22ak ust.3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
  2. Kwotę zgodną z dotacją celową przyznawaną na wyposażenie w danym roku szkolnym wskazuje nauczyciel bibliotekarz. Numer konta i sposób wpłaty podaje sekretariat szkolny. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.
  3. Przez „zniszczenie podręcznika” należy rozumieć dokonanie w podręczniku jakichkolwiek wpisów, notatek, adnotacji, rysunków, podkreśleń, wyrwanie kartki, sklejenie kartek, pocięcie kartek, zalanie płynami, starganie kartek, itd.
  4. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiału edukacyjnego. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 • Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach skreślenia ucznia z księgi uczniów, przejścia ucznia do innej szkoły w trakcie roku szkolnego lub w przypadku innych zdarzeń losowych

Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. ks. Jana Twardowskiego w Krużlowej Wyżnej, zobowiązany jest do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w ostatnim dniu pobytu
w szkole.

 • Postanowienia końcowe
  1. Wychowawcy klas zobowiązani są zapoznać z treścią niniejszego regulaminu rodziców (na pierwszym w danym roku szkolnym spotkaniu z rodzicami) i uczniów (na godzinie wychowawczej).
  2. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień.
  3. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
  4. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest dyrektor szkoły.