ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
NA CZAS TRWANIA EPIDEMII COVID-19

      I. ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami umieszczonymi na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Uczeń wchodzi do biblioteki w maseczce i po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni płynem dostępnym  na stoliku po prawej stronie od wejścia.

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego liczby osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie – jednorazowo trzy osoby.


       II. ZASADY KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU

1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni.

2. Książki można wcześniej zamówić poprzez dziennik elektroniczny lub napisać na adres mailowy: agnieszka.kurek@gmail.com.

3. Zwracaną książkę należy odłożyć w wyznaczonym do tego miejscu.

4. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.


                      III. ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA BIBLIOTEKI

1. Pracownik biblioteki ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

2. Pracownik szkoły (osoba sprzątająca) powinien w czasie przerw w obsłudze czytelników dezynfekować blat biurka, klamki i inne powierzchnie dotykane przez użytkowników.

3. Pracownik biblioteki powinien zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.